Question: Er det lov med polygami i Norge?

Det motsatte er monogami, hvor en person er gift med bare én annen person samtidig. I de fleste land er polygami ulovlig, blant annet i Norge, mens det i enkelte land er normal praksis. Innenfor islam har en mann lov til å gifte seg med opptil fire kvinner (polygyni).

Har flere koner?

Polygami betyr at en person har flere ektefeller. I flere kulturer verden rundt er det åpning for slike ekteskap. Det vanligste er polygyni, eller flerkoneri. Det innebærer at en mann har flere koner.

Hvilken religion har flere koner?

Polygyni og religion Islam, som er en religion med opprinnelse i Arabia (Vest-Asia), tillater at en mann kan ha inntil fire koner. Også moseloven (i Det gamle testamentet) tillater polygyni. Polygyni forekom også blant de første kristne, men i de fleste grener av kristendommen er det ikke lenger tillatt.

Hva er flergifte?

Polygami (av poly- og -gami), flergifte, omfatter to ulike ekteskapsformer: mellom én mann og flere kvinner på en gang (polygyni), og én kvinne og flere menn samtidig (polyandri).

Er bigami straffbart?

Bigami eller tvegifte er inngåelse av ekteskap av en som allerede er gift. Bigami kan i Norge straffes med bot eller fengsel inntil ett år, jamfør straffeloven av 20. ... Reiser ingen av ektefellene sak, skal fylkesmannen reise sak for å få ekteskapet oppløst.

Kan mormonere ha flere koner?

Noen grupper mormoner, som vanligvis betegnes «mormonske fundamentalister», og som ikke er medlemmer av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, praktiserer fremdeles polygyni. ... Hvis en ortodoks mormoner tar flere koner, vil han og konene bli utstøtt fra kirken.

Hvor mange koner kan du ha i islam?

Ifølge Esposito, «tillater Koranen en mann å gifte seg med opptil fire koner, forutsatt at han kan støtte og behandle dem alle likt.

Hvor mange koner er det lov å ha?

I de fleste land er polygami ulovlig, blant annet i Norge, mens det i enkelte land er normal praksis. Innenfor islam har en mann lov til å gifte seg med opptil fire kvinner (polygyni).

Hva tror mormonene på?

De ser på seg selv som kristne, og i tillegg til Bibelen anser de blant annet Mormons bok som en hellig bok; den inneholder påstått guddommelige tekster om jøder i oldtidas Amerika, og ble «oversatt» og nedskrevet av Smith og utgitt i 1830. Mormonene legger vekt på blant annet familieliv, tjeneste og misjonsvirksomhet.

Hva går islam ut på?

Islam er en aktivt misjonerende religion og i sterk vekst. I likhet med kristendom og jødedom er islam en monoteistisk religion, der det bare finnes én Gud (Allah). Troen på Koranen som Guds ord, og Muhammad som Guds største og siste profet, er grunnleggende i islam. Den som bekjenner seg til islam kalles muslim.

Hva sier islam om utroskap?

Islam gir ikke en utro mann lov til å ekte en ærbar kvinne eller omvendt, unntatt hvis saken ikke har vært brakt til retten og de to har renset seg fra sin synd ved oppriktig anger.

Hva tror Jesu Kristi Kirke på?

Jesu Kristi Kirke av Siste Dager Hellige har en trosbekjennelse i tretten punkter, der det første lyder: «Vi tror på Gud, den evige Fader, og på hans Sønn, Jesus Kristus, og på Den hellige ånd.» Kirken forholder seg altså til treenigheten, som imidlertid er forstått noe annerledes enn i andre teologiske tradisjoner: ...

Hva vil det si å være mormon?

En mormon er en tilhenger av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, som også er kjent som Mormonkirken.

Hva går sharia loven ut på?

Sharia er hovedsakelig en straffelov. Sharia er et samlebegrep for regler for hvordan muslimer skal oppføre seg. Sharia inkluderer både juridiske lovregler som vi er vant med, og ikke-juridiske regler for ritualer, bønn, faste, og så videre.

Hva er paradis i islam?

Paradis eller jannah er viktig for muslimer. Jannah er det riktige ordet ifølge islamsk terminologi, og kan oversettes med «hage». Mange av de unge muslimene vi snakket med, brukte også «himmelen». Forestillingene om jannah gir svar på hva som skjer etter døden, men har også stor betydning for livet her på jorden.

Hva er menneskesynet i islam?

Ifølge Koranen er mennesket Guds stedfortreder (arabisk khalifa) på jorden (sure 2, 30). Mennesket er ikke ondt, men svakt og trenger derfor lovens veiledning. Islam stiller store krav til etisk livsførsel, og både individet og fellesskapet står ansvarlig overfor Gud på dommens dag.

Hvor mange koner kan man ha i islam?

Ifølge Esposito, «tillater Koranen en mann å gifte seg med opptil fire koner, forutsatt at han kan støtte og behandle dem alle likt.

Hva er spesielt med mormonere?

De ser på seg selv som kristne, og i tillegg til Bibelen anser de blant annet Mormons bok som en hellig bok; den inneholder påstått guddommelige tekster om jøder i oldtidas Amerika, og ble «oversatt» og nedskrevet av Smith og utgitt i 1830. Mormonene legger vekt på blant annet familieliv, tjeneste og misjonsvirksomhet.

Hva tror Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige på?

De tror at Jesus Kristus var Det gamle testamentets Jehova, Israels Gud. Faderen har gitt ham all makt i himmelen og jorden. Han er Guds enbårne sønn og handler på vegne av Faderen som skaper, frelser og dommer. Mens Den hellige ånd er uten legeme, er Gud og Jesus ånder med legeme.

Hva skiller mormonere og kristne?

Det er disse tekstene som utgjør Mormons bok. Mormonene avviser forestillingen om at Gud, Jesus og Den hellige ånd er en hellig treenighet. For mormonene er Gud og Jesus to adskilte fysiske skikkelser. Mormonene skiller seg også fra andre kristne ved at de tror at også avdøde kan bli frelst.

Hvor mange mormoner er der i Norge?

Mange mormoner følger strenge regler for å dekke til skuldre og knær, drikker ikke alkohol eller kaffe. Trossamfunnet ble grunnlagt i 1830 og oppgir å ha cirka 14 millioner medlemmer verden over. Seks millioner holder til i USA, cirka 4300 i Norge.

Landet grenser til i nord, og i nordøst, i øst, i sør, i vest og i nordvest, Er det lov med polygami i Norge? har ikke og er dermed den mest folkerike i verden.

Med 1 104 300 km² er Etiopia verdens 27. Etiopia har aldri vært kolonisert av europeiske stater, og varte fra ca. I alt finnes det mer enn 90 etniske grupper i Etiopia, hvorav sju omfatter mer enn én million mennesker.

Tradisjonelt har og vært de statsbærende og landeiende folkegruppene i Etiopia. Etter avslutningen av i 1991 har -koalisjonen utviklet en statsform som bygger på etnisk baserte og politiske partier.

Menneskerettighetssituasjonen i landet regnes som bekymringsfull. Kristendommen kom til landet allerede på 300-tallet, og omfatter 43 % av innbyggerne. Direkte tørkekatastrofer er imidlertid sjeldne, og har vært knyttet til politisk uro i 1974 og 1984. De sosiale skillene er lave i Etiopia, med en på Er det lov med polygami i Norge?. Navnet Etiopia skrives med ኢትዮጵያ, det offisielle Den føderale demokratiske republikken Etiopia skrives የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ.

Navnet Aethiopia Αἰθιοπία forekommer to ganger i og tre ganger i. Den greske historikeren bruker det spesifikt om alt land sør for Egypt, og med det både det nåværende og Etiopia. Den eldste kjente bruken av navnet Ityopya innenfor regionen er fra 300-tallet, på innskrifter i stein etter kong av. Det greske personnavnet ble fanget opp og brukt i Mats'hafa Aksum Boken om Aksum fra 1400-tallet. Her fremstilles Ityopp'is som en ellers unevnt sønn Er det lov med polygami i Norge?sønnesønn av Bibelenssom skal ha vært grunnleggeren av byen.

I den norske brukes ordet Etiopia flere steder hvor det tales om et fremmed rike eller folkeslag. I den hebraiske teksten står detog i nyere bibeloversettelser brukes. Tidligere har landet, og regionen, vært kjent som «Abyssinia», et navn som er avledet av Habesh, som er en form for det ordet Ḥabaśāt.

Den moderne formen av ordet, Habesha, brukes fortsatt om landets innbyggere. Det moderne arabiske ordet Al-Ḥabashah betyr «habeshafolkets land». Med 1 104 300 km², om lag tre ganger Norges areal, er Etiopia verdens 27.

Er det lov med polygami i Norge?

Landet ligger påog grenser i sør tili vest til og og i øst tilog. Etter at Eritrea ble en selvstendig stat i 1993, har ikke Etiopia lenger noen kystlinje.

I Riftdalen, som typisk ligger over 900finnes stepper, halvørken og fruktbare lavlandsområder i dalens bredde på 40—65 km. Høyfjellsplatåene er dannet gjennom vulkansk aktivitet, og de fleste fjellene er tidligere vulkaner. Den vulkanske landdanningen har ført til at det finnes flere innlandsbassenger med innsjøer uten utløp. Flere av byene i landet,ogligger i høyfjellsplatåene. I dette området ligger hovedstaden på Shewaplatået, ca.

Det abyssinske platået ender bratt mot øst Er det lov med polygami i Norge? slakt mot Sudanhøysletta i vest. Etiopias høyeste fjell 4 550 moh ligger i denne delen av landet. Det gjør også ogsom er kilde. Den blå Nil danner en markertopptil 1 400 m dyp, gjennom lavalandskapet. Elva renner fra Addis Abeba østover gjennom Riftdalen mot Djibouti; elvas nedre del, som ender i en saltsjø uten utløp, er et verdensarvområde.

Turkanasjøen som for det meste ligger i Kenya og Tanasjøen er Etiopias største innsjøer. De viktigste elvene her er og. I høylandet finneseiner og. I lavlandet veksling mellom tørr savanne og ørken. Zoogeografisk tilhører Etiopiaog mange karakteristiske afrikanske dyrearter som, og finnes her. Det finnes 31 pattedyrarter i Etiopia, hvorav 14 er regnet som sårbare eller truet.

Etiopia harmen på grunn av høylandet er det kjøligere enn i de fleste andre land på samme breddegrad. Folketallet i Etiopia er raskt økende, og ventes å passere 100 millioner innbyggere om kort tid. Den årlige befolkningsveksten er på 3,2 %, noe som er den 8. Gjennomsnittlig levealder har økt fra 45 år i 1991 til 56 år i 2010, og barnedødeligheten er halvert i den samme perioden. Gjennomsnittlig levealder på 56 år gir en rangering som nr. I alt finnes det mer enn 90 etniske grupper i Etiopia, hvorav sju omfatter mer enn én million mennesker.

Den største folkegruppen er med 34,9 %, som er delt i flere undergrupper. De er tradisjonelt nomader, snakkerog er stort sett bosatt i. De er i delvis opposisjon til sentralmyndighetene, og noen ønsker uavhengighet. Tradisjonelt har 26,9 % og 6,1 % vært de dominerende, statsbærende og landeiende folkegruppene i Etiopia. De lever i den nordlige del av landet, og rundt Addis Abeba.

De ønsker å innlemme «sine» deler av Etiopia i Somalia. Andre grupper er 4 %et lite, men innflytelsesrikt handelsfolk; 2,5 %2,3 %1,7 %1,7 %gamo 1,5 % og 12,5 % andre grupper. Det snakkes mellom 77 og 85. Størsteparten av språkene i landet tilhørermens rundt 20 språk er. I dag regnes om lag 62 % av befolkningen somfordelt på 43 Er det lov med polygami i Norge?

tilhørende og 19 %. «Andre» utgjør 1,4 %; landet har blant annet en særegen etiopisk-jødisk minoritet kalt — hvorav mange riktignok emigrerte til Israel under militærjuntaen 1979—91. Tradisjonelt har religiøs tilknytning sammenheng med etnisk tilknytning; og er kristne, mens somaliere, afarer og aderi er muslimer. Islam har tradisjonelt vært undertrykt i Etiopia, men etter revolusjonen i 1974 har vilkårene endret seg, og man har sett en oppblomstring. Til sammenligning er andelen bybefolkning i nabolandene Sudan og Kenya henholdsvis 45 og 47 %.

Den eldste kjente statsdannelsen i det som i dag er Etiopia eretablert ca. Før dette hadde landet vært innenfor interessesfæren til. Aksum-riket gikk i oppløsning på 600-tallet. «» som med støtte i kongesagaen regnet sin slektshistorie tilbake til og kontrollerte landet inntil ca. Keiserriket vedvarte under samme dynasti inntil revolusjonen i 1974.

Inntil hovedstaden ble etablert i 1886, hadde keiseren og hans hoff vært nomadisk og etablert seg der det var tilstrekkelige ressurser. Keiserstaten gjennomgikk fra rundt 1760 til 1855 en ustabil periode kjent somhvor statsmakten var redusert, og småkongedømmer kjempet seg imellom. Det moderne Etiopia ble etablert fra 1855, i en periode preget av fire keisere og et mellomspill med en keiserinne: 1855—681868—891889—1913keiserinne 1916—30 og 1930—74.

Deres tid var både preget av en organisering av moderne statsskikk, infrastruktur som jernbanebyggingen 1897—1917, og etablering av diplomatiske forbindelser som medlemskap i fra 1923. Perioden var også preget av konfrontasjoner med europeiske kolonimakter. Tewodros tok sitt eget liv i 1868 for å unngå å bli tatt til fange av en britisk unnsetningsstyrke. Landet ble angrepet av Egypt i 1877 og av Italia i 1885 og 1895. Etiopia ble under 1935—41 okkupert av det dasom regnet Etiopia sammen med Somalia som en del av den italienske kolonien.

Etiopierne kjempet først alene, men vant krigen med britisk støtte etter 1940, da Italia og Storbritannia ble krigsmotstandere i Europa. Føderasjonen ble utvidet til en full integrasjon og etablering av Eritrea som landets fjortende provins. Ut over 1960-tallet økte misnøyen med det sittende regimet i landet. Misnøyen var begrunnet med eneveldet, klasseskiller, korrupsjon, behovet for en jordreform, håndteringen av krigen med Eritrea og keiserens fortielse av tørkekatastrofen i 1972—74.

Uroen førte i 1974 til opptøyer og generalstreik, og den 12. Derg hadde i utgangspunktet ingen klar idé om hvilken kurs de skulle styret landet i, men utviklet seg raskt til en marxistisk gruppe. Fra 1977 var landet viktigste allierte i regionen. Perioden med Derg og med den 1987—91 var preget av grensekriger og indre strid, med flere opprørsgrupper. Etter Sovjetunionens fall maktet ikke marxiststyret å stå imot det indre presset, og i 1991 ble makten overtatt aven koalisjon av etnisk baserte opprørsgrupper.

Under hans regime har landet fått en ny som understreker at landet består av ulike etniske grupper i samarbeid. I 1991 brøt det kommunistiske styret sammen. Etiopias nåværende statsskikk er basert på den nye grunnloven av 1995. Den nye grunnloven erog bygger på de 9 etnisk baserte. Formelt sett har regionene utstrakt selvstyre, men i realiteten er det meste kontrollert fra den nasjonale regjeringen, som utgår fra koalisjonen. «Koalisjonen ble stiftet av geriljagruppen fra i Nord-Etiopia, som inntok Addis Abeba etter at det marxistiske militærdiktaturet falt i 1991.

Han satt til sin død i 2012. Presidenten velges hvert sjette år ved indirekte valg, av parlamentet. Nåværende president ble valgt i 2001 og gjenvalgt i 2007. Regimet ble kritisert for omfattende brudd på menneskerettighetene, herunder behandlingen av politisk opposisjon. Anklagene omfatter brudd på ytringsfrihet og pressefrihet, tortur, ulovlig fengsling, vilkårlige arrestasjoner og husransakelser, og Er det lov med polygami i Norge?

av fagforeninger. Ved valget i 2010 ble det registrert en forverring, hvor trusler og overvåking av velgere var vanlig, og hvor regjeringspartiet brukte statlige ressurser i sitt partis valgkamp. Opposisjonspolitikere ble også angrepet og drept.

Trosfriheten blir tilsynelatende godt ivaretatt, i tråd med regimets politikk om at landet består av flere ulike folkegrupper. Sentralt i statsminister Meles Zenawi sin retorikk er ideen om utviklingsstaten. Denne tanken går ut på at staten, styrt av eit dominerande parti, spelar ei hovudrolle både i økonomien og i samfunnet generelt, etter modell frå mellom anna Sør-Korea og Taiwan. Partiet sitt uttalte mål er å sitje med makta til Etiopia er oppe på mellominntektsnivå, truleg innan dei neste 10 til 30 åra.

Etiopia treng slike ambisiøse mål for å løyse dei alvorlege fattigdomsproblema. Til no har regjeringa fremja ein økonomi der partiinteresser dominerer, og der staten sine ressursar er med på å støtte opp under deira eiga makt. Også de seks partiene som samarbeider med koalisjonen er basert på regionalitet og etnisitet.

Flere av de siste valgene har blitt boikottet av opposisjonen, Er det lov med polygami i Norge? de mente at regjeringen hadde laget valgregler som gjorde det umulig for andre å vinne frem».

Under parlamentsvalget i 2010 ble «flere potensielt sterke opposisjonskandidater fengslet eller befant seg i eksil under valget. » Under statsministersom tiltrådte i april 2018, har landet gjennomgått en demokratiserings- og reformprosess, i tillegg til at det ble inngått en fredsavtale med.

Er det lov med polygami i Norge?

Er det lov med polygami i Norge? også: Etiopia har siden 1996 vært inndelt i etnisk baserte regioner flertall kililoch, entall kililog dertil 2 autonome byregioner knyttet til de to største byene Addis Abeba og. Fram til 1991 fantes en annen inndeling, i 13 provinser. Fra 2020, da den nye regionale delstaten ble etablert, er det tolv regionale delstater i Etiopia.

Den videre inndelingen er i om lag 500og til sist i et landsbynivå kalt. Etiopia ble medlem av i 1923, og av fra opprettelsen. Etter revolusjonen i 1974 ble Etiopia offisielt medlem avmen utviklet i realiteten tette bånd til og dets allierte. Etter regimeskiftet i 1991 har landet utviklet tette bånd til. Det er også kjent Er det lov med polygami i Norge?

bruker hemmelige fengsler i Etiopia, såkalte -fengsler, for å fengsle og avhøre uidentifiserte fanger i krigen mot terror. Etiopia har også gode relasjoner til ogog undertegnet i 1999 en sikkerhetsavtale med — trolig på grunn av felles fiendskap med Somalia. Etiopia har et anstrengt forhold til nabolandet på grunn av pågående grensestridigheter i. Under og etter var det et godt forhold mellomsom fikk kontroll Er det lov med polygami i Norge?

Etiopia i 1991, og den eritreiske frigjøringsbevegelsensom samme år overtok styringen av Eritrea, og den etiopiske regjeringen bidro til Eritreas selvstendighet i 1993.

Grensen mellom de to landene ble 2000—08 overvåket av. Forholdet til nabolandet var lenge spent fordi Etiopia støttet kamp for et uavhengigmen ble bedre mot slutten av 1990-tallet, og Sudan, Jemen og Etiopia har siden 2004 et samarbeid i en regional «antiterror-akse». Landet har per 2007 525 kampfly, 20 kamphelikoptre og ca.

Militærtjeneste er frivillig, og varer 16 måneder. Straffesaker behandles i lokale domstoler med én dommer. Sivilrettslige saker og straffesaker behandles på et midlere nivå, og det finnes en i hver region. Det finnes også en føderal appelldomstol og en føderal høyesterett. Leder og nestleder for høyesterett utnevnes av etter forslag fra statsministeren.

Flagget uten stjernen ble brukt 1975—87 og 1991—96 Det nåværende ble tatt i bruk 6. Flagget bruker de tre vanlige : rødt, grønt og gult. Emblemet i midten er det nye riksvåpenet fra 1996. Flagget har alltid brukt de tre fargene, men emblemet har variert. Under keiserriket hadde flagget som emblem, mens ulike motiv ble brukt av og under 1987—91.

Symbolet er et gyllent som både viser tilbake til det gamle kongehusets angivelige avstamning fraog kan minne om solen i emblem. I sin nåværende form forklares det med at landet er en enhet av mange folkegrupper. Under keiserdømmet fantes det flere. Den første av disse,ble innstiftet i 1874 og ble i 1922 delt, slik atsom blant annet og var innehavere av, ble til.

Flere nordmenn var blant innehaverne avinnstiftet i 1874. Etter at Etiopias statsform, som følge av kuppet i 1974, ble endret til republikk, ble de keiserlige ordener avskaffet som statlige utmerkelser. Under kom et nytt ordensvesen til. Viktige bistandspartnere er,og. Flere norske - og bistandsorganisasjoner arbeider i Etiopia, blant annet,og. Mellom 35 og 60 barn blir fra Etiopia til Norge hvert år, gjennom.

Etiopias handel med Norge utgjorde i 2008 22,8 mill. Norge ga i 2008 250 mill. Den sterke veksten forklares med regjeringens langsiktige infrastruktursatsing og med «satsningen på en hjemmesnekret jordbruksbasert industrialiseringspolitikk.

» «Store deler av befolkningen på landsbygda som tidligere kun produserte for eget forbruk, er gjennom veinettet blitt knyttet til markedene og produserer nå overskudd for lokalt forbruk og eksport». Landet er spesielt ved at staten eier all jord, som leies ut på 99-årsbasis til innbyggerne. Industri finnes særlig i Addis Abeba, men også i andre byer.

Den økende middelklassen i hovedstaden er et voksende marked for importvarer. På grunn av en bevisst spredning av eksportproduksjonen utgjør kaffe per 2010 om lag 35 % av eksportinntektene. Andre eksportprodukter er og andre, - ogog. De viktigste eksportlandene er 13,3 %10 %7,6 %7,4 %6,5 %4,5 % og 4,1 %. I mindre grad utvinnes det,og. Landet har sannsynligvis uutnyttede ressurser av petroleum og naturgass, særlig i sørvest, i grenseområdene mot Sudan, men omfanget av dette er ennå ikke kartlagt.

Landet har, med Er det lov med polygami i Norge? høydeforskjeller, et betydelig potensial forsærlig. Store vannkraftverk er blant annet i Den blå Nil, i en bielv til Er det lov med polygami i Norge? og i. Etiopias energiforsyning er 90 % basert på vannkraft. Årlig produksjon per 2016 er 11 milliarder.

Viktige landbruksprodukter er, og avskårne blomster. Husdyrbruket er svært omfattende i deler av landet. I lavlandet i sør, sørøst og øst kan så mange som 7 millioner innbyggere være avhengig avog buskapene omfatter 35 millioner25 millioner og 18 millioner2003 noe som også er grunnlag for industri med huder. Den 784 km lange jernbanestrekningen mellom og havnen i byen ble bygget mellom 1897 og 1917, men har de siste årene ikke hatt passasjertrafikk mellom Addis Abeba og.

I 2012 startet byggingen av 34 kilometer med dobbelsporet i Addis Abeba. Bybanen blir normalsporet og elektrifisert, og er forventet ferdig i slutten av 2015. Havna i Djibouti er uansett viktig for etiopisk eksport, særlig etter at Etiopia mistet adgang til havnene Er det lov med polygami i Norge? og som følge av krigen med Eritrea. Veinettet har de siste par tiår vært under rask utbygging, til en stor del finansiert av utenlandske lån. Det forbinder Addis Abeba med i og i. De viktigste flyplassene er ved Addis Abeba og ved ; 25 mindre flyplasser betjener den innenlandske trafikken.

Utenlandsinvesteringene har skutt betydelig i været de siste 5 årene. Dette gjelder ikke bare landbrukssektoren, men også innen gruver og industri som tekstilproduksjon, olje i Ogaden og Gambellagull, skinn og huder herunder og bilproduksjon. Siden midten av 1990-tallet har det vært lov å etablere private banker og forsikringsselskap igjen, og disse dekker per 2005 20 % av lånemarkedet.

Hele den private banksektoren er på etiopiske hender, og regjeringen forfekter sterkt at det bør fortsette slik. Turismen utgjør sammen med samferdsel den største andelen av tjenesteytende næringer, og anslås per 2011 å kunne bli 500 000 turister årlig. Som den koptiske kalender har den etiopiske tolv måneder à tretti dager, samt fem eller seks epagomenale dager, ofte kalt «den trettende måned». Kalenderen er nesten 8 år bak vårpå grunn av uenighet om tidspunktet for Jesu fødsel.

Nasjonaldagen er Er det lov med polygami i Norge?, til minne om fall etter i 1991. I tillegg kommer følgende bevegelige helligdager innen islam og kristendommen:, og. Skolegang er gratis, men ikke obligatorisk; 83 % av barna går på skolen, men bare 38 % fullfører grunnskolen, mens 43 % av barn mellom 5 og 14 år arbeider. Landet har mer enn 32 og flere private og offentlige høyskoler. Historisk sett har hatt kontroll over lærdomssektoren i landet, men fra 1900-tallet ble skolevesenet sekularisert.

Organisasjonen rangerer Etiopia som nummer 139 av 178 land på sin pressefrihetsindeks for 2010, blant annet på grunn av økt kontroll med journalister i forbindelse med valgene i mai 2010. Det rapporteres også om at en journalist i ble utvist i juni 2010 for å ha meldt at myndighetene hadde utført en massakre mot 70 sivile i.

Det statseide startet sendinger i 1964, Er det lov med polygami i Norge? sender i dag i to kanaler. De sender på fem nasjonale språk, fransk, arabisk og engelsk.

På grunn av lav leseferdighet er det få aviser i landet.

Er det lov med polygami i Norge?

Andre aviser er Addis Fortune, ukeavisen Capital Ethiopia og Ethiopian Reporter. Ukeavisen Yeroo utgis iog kan sees som en opposisjonsavis. Kombinasjonen av tørkekatastrofer i 1972—74, 1984—85, 1991—92, 1994, 1999 og 20031974—91 og 1998—2000 har gjort at store deler av befolkningen lever på et eksistensminimum.

I deler av landet oppstår tørke med påfølgende humanitære katastrofer relativt regelmessig. Dette gjelder særligsørlige deler av landet og i - og.

Når regnet så kommer, er oversvømmelser et vanlig problem, særlig i sør og øst i landet. Bare 38 % av innbyggerne har tilgang til rent vann. Folketallet i Etiopia er raskt økende, og ventes å passere 100 millioner innbyggere om kort tid. Den årlige befolkningsveksten er på 3,2 Er det lov med polygami i Norge?, noe som er den 8.

Gjennomsnittlig levealder har økt fra 45 år i 1991 til 56 år i 2010, og barnedødeligheten er halvert i den samme perioden. Gjennomsnittlig levealder på 56 år gir likevel bare en rangering som nummer 195 av 221 land 2011. Gjennomsnittlig føder hver kvinne 6 barn, mens er så stor som 7 %, noe som er den 17. En annen helserisiko er tidlige giftemål; selv Er det lov med polygami i Norge? det er en 18-årsgrense for å inngå ekteskap viser tall fra 2004 at 30 % av jenter mellom 15 og 19 år var gift, enker eller skilt.

Dette gir tidlige svangerskap og stor risiko for mødredødsfall ved fødsler. Selv om det er grunnlovsfestet organisasjonsfrihet, er organisasjoner i praksis underlagt tett kontroll, og organisasjoner som mottar utenlandsk støtte har, i henhold til en lov fra 2009, ikke anledning til å drive med spørsmål knyttet til politiske rettigheter eller menneskerettigheter. Det er rundt Er det lov med polygami i Norge?

000 i Etiopia, hvorav mer enn 203 000 er medlemmer av. Det lave antallet, sett i forhold til folketallet, kan forklares med den beskjedne industrialiseringen. Fagforeninger hadde en sen start i landet, fordi det ble sett på som opprørsk i keiserriket. Myndighetene vedtok i 1962 en lov som tillot fagforeninger, og anerkjente i 1963 den første fagforeningen.

Den daværende militærjuntaen skiftet i 1978 og 1982 ut ledelsen i fagforeningen, fordi de anså den for å sabotere, og ikke anerkjenne prinsippet om demokratisk sentralisme. Det har ikke vært lovlige streiker i landet siden 1993. Allerede omkring år 350 ble statsreligion i det daværendeog har fortsatt oppslutning fra 43 % av innbyggerne. Den første bibeloversettelsen kan trolig dateres til 400-tallet. De eldste kjente manuskriptene er fra 1300-tallet, og særlig kan nevnes ca.

Den noe eldre teksten er en kirkerettslig, sivil- og statsrettslig tekst, datert til rundt 1240. Kirkespråket har inntil nylig vært. Den første litteraturen på folkespråket er fra tidlig 1900-tall. En av de første romanene er Lebb wallad tarik 1908en læretekst av. Senere forfattere er 1925—881937—98født 1936født 1936 og født 1934.

Vanlige tema i 1900-tallets litteratur var etiopisk historie og samtid. Etter keiserrikets fall i 1974 har litteraturen hatt dårligere kår, både på grunn av sensur og landets generelt dårlig sosiale og økonomiske situasjon. I vest er afrikansk flerstemmighet utbredt, mens de muslimske folkegruppene i øst bruker tradisjonelle arabiske Er det lov med polygami i Norge?. Etiopisk kristen musikk regnes som en arv fra den halvt legendariske St. Den er et finkulturinstrument som ofte spilles meditativt eller til religiøse tekster.

Den muslimske musikkstilen er utviklet i den nordøstlige delen av landet, og har bredt seg. Opprinnelig ble den sunget på amharisk, men i de vestlige delene av landet synges manzuma også på.

Innen moderne musikk er og blant de mest kjente artistene. Fra biskoppelige bannbuller fra 500-tallet vet man at det fantes skuespillere i landet allerede den gang. Moderne teater kom til landet i 1916.

Museet ble etablert i 1958, i og med et arkeologisk institutt, og fikk sin nåværende form i 1976 da et direktorat for kulturminnevern ble opprettet. Museet har Er det lov med polygami i Norge? avdelinger: en for og hvor blant annet er utstilten historisk avdeling med middelalderhistorie og kongehistorie, en avdeling for billedkunst blant annet med arbeider av og en etnografisk avdeling. Den eldste bevarte billedkunsten er kirkemalerier ognoen av dem fra helt tilbake til 1300-tallet.

De ni i landet omfatter både natur- og kulturminner. I finnes ruiner og obelisker etter fra 300—1100-tallet; i ligger den originale borgen med en arkitektur preget av kulturmøter; i den østlige byen er det den befestede gamlebyen som er vernet.

Stelene i er minner fra en ukjent forhistorisk kultur, mens gjenspeiler en nyere åkerbrukskultur. Landets mest berømte kulturminne ersom ble hugget ut av fjellet på 1200-tallet. En vanlig rett eren stuing servert på et tynt kalt.

www.leaptraining.com

Retten serveres vanligvis uten bestikk, og man bruker brødet til å plukke opp mat fra tallerkenen. Etioperne bruker sjeldenettersom de fleste er ortodokse kristne, muslimer eller jøder. En vanlig drikk i Etiopia ersom blir laget av honning og vann. Den har et alkoholinnhold på et sted mellom 6 og 11 % og blir fremstilt av Geshosom tilhører.

I drikkes det ofte et øl kalt talla, som blir laget av. Landet deltok første gang i iog har per 2011 vunnet 38 medaljer, alle i løpsøvelser i.

Fotballandslaget har ellers ingen meritter å vise til. It's a matter of chance : en kvalitativ studie av mødres meninger om utdanning for sine døtre. Det norske marineprosjektet i Etiopia : Norge og norske marineoffiserer i oppbyggingen av den keiserlige etiopiske marinen 1954-1957. The rise and fall of Ethiopian empires : an analysis of state capacity and legitimacy as determinants of regime-breakdown.

Borana spirer : etter 50 års såarbeid i Sør-Etiopia. Drømmen om Sion : historien om de svarte jøder og deres dramatiske flukt til Israel. Draumen om Abebe Bikila : reisebrev frå Etiopia.

Forholdet mellom Norge og Etiopia : en analyse av årsakene til krisen i 2007. I Det nye testamente nevnes ett sted «en etiopisk hoffmann» Apg 8. Oversikt over de største fjellene, elvene og innsjøene. Bakken og Vilde Helljesen 10. «», The Journal of Food Technology in Africa, 6.

Draumen om Abebe Bikila : reisebrev frå Etiopia.

Join us

Find us at the office

Drum- Kolsky street no. 57, 62517 Manama, Bahrain

Give us a ring

Henrick Wertman
+47 414 731 31
Mon - Fri, 11:00-17:00

Tell us about you